Nghiên cứu sơ đồ, đọc kỹ các câu sau đây và sắp xếp lại trật tự cho đúng.

Đề bài

Nghiên cứu sơ đồ, đọc kỹ các câu sau đây và sắp xếp lại trật tự cho đúng:

a) Sinh vật đầu tiên xuất hiện trong đại dương có cấu tạo cơ thể đơn bào rất đơn giản.

b) Khi các lục địa mới xuất hiện, diện tích đất liền mở rộng, thực vật ở cạn đầu tiên xuất hiện, đó là các Quyết trần phát triển từ tảo đa bào nguyên thủy và là tổ tiên của Rêu, Quyết.

c) Khí hậu trở nên khô và lạnh hơn, Quyết cổ đại bị chết hàng loạt, một số khác sống sót đã phát triển cho ra Quyết ngày nay và Hạt trần

d) Từ đó chúng phát triển thành các Tảo đơn bào nguyên thủy là những đại diện đầu tiên của giới Thực vật, sau sẽ tiếp tục phát triển thành Tảo sống ở nước.

e) Khí hậu tiếp tục thay đổi, trở nên khô hơn do mặt trời chiếu sáng liên tục, các Hạt trền nguyên thủy dần dần bị chết, thay vào đó là các Hạt trần ngày nay và Hạt kín.

g) Khi trên trái đất khí hậu còn rất nóng và ẩm thì Quyết phát triển mạnh, tạo thành các rừng cây gỗ lớn, đó là các Quyết cổ đại (Dương xỉ cổ).

Sau khi đã có 1 trật tự đúng các đoạn câu trên, đọc kỹ lại và cho biết?

+ Tổ tiên chung của thực vật là gì?

+ Giới thực vật (từ Tảo đến thực vật Hạt kín) đã tiến hóa như thế nào về đặc điểm cấu tạo và sinh sản?

+ Nhận xét gì về sự xuất hiện của các nhóm thực vật mới với điều kiện môi trường sống thay đổi?

Lời giải

- Trật tự đúng là: a –d –b –g –c –e

- Tổ tiên của giới thực vật là tảo lục đa bào nguyên thủy.

- Chiều hướng tiến hóa về cấu tạo: chưa phân hóa cơ quan → có rễ giả, thân lá → rễ, thân, lá thật; chưa có mạch dẫn → có mạch dẫn

Chiều hướng tiến hóa về sinh sản: sinh sản sinh dưỡng bằng cách phân chia tế bào → sinh sản bằng bào tử → sinh sản bằng hạt.

- Khi điều kiện môi trường thay đổi là thực vật có những biến đổi thích nghi với điều kiện sống mới.

Ví dụ: Thực vật chuyển từ nước lên cạn à xuất hiện thực vật có rễ, thân, lá (thích nghi điều kiện ở cạn).