Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì?

Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì?

Lời giải

Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm :

- Trị tội tên phản bội Kiều Công Tiễn.

- Bảo vệ nền tự chủ đang được xây dựng của đất nước