Nhà nước Âu Lạc được thành lập trong hoàn cảnh nào ?

Hoàn cảnh thành lập Nhà nước Âu Lạc :- Sau cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần thắng lợi. 

Lời giải

- Vua Hùng thứ 18 không còn khả năng; làm vua như trước. - Hợp nhất hai v- Sau cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần thắng lợi.
- Vua Hùng thứ 18 không còn khả năng; làm vua như trước.
- Hợp nhất hai v
ùng đất của người Tây Âu và Lạc Việt.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”