Nhà sử học Lê Văn Hưu đã đánh giá công lao của Ngô Quyền như thế nào?

Đề bài

Nhà sử học Lê Văn Hưu đã đánh giá công lao của Ngô Quyền như thế nào?

“Tiền Ngô vương có thể lấy quân mới nhóm hợp của đất Việt ta mà phá được trăm vạn quân Lưu Hoằng Tháo, mở nước xưng vương làm cho người phương Bắc không dám sang nữa. Có thể bảo là một cơn giận mà yên được dân, mưu cũng giỏi mà đánh cũng giỏi vậy. Tuy chỉ xưng vương, chưa lên ngôi hoàng đế và đổi niên hiệu nhưng mà chính thống của nước Việt ngõ hầu đã nối lại được.”

Lời giải

Nhà sử học Lê Văn Hưu đánh giá công lao của Ngô Quyền như sau:

- Quân của Ngô Quyền nhỏ mà đánh lại được trăm vạn quân lớn của Lưu Hoằng Tháo.

- Một cơn giận làm yên được dân.

- Mưu giỏi mà đánh cũng giỏi.

- Nối lại được chính thống của nước Việt ngõ hầu.

- Tận dụng được vị trí của sông Bạch Đằng.

- Huy động được dân