Nhân dân Tượng Lâm đã giành được độc lập trong hoàn cảnh nào?

Nhân dân Tượng Lâm đã giành được độc lập trong hoàn cảnh nào?

Lời giải

Nhân dân Tượng Lâm đã giành được độc lập trong hoàn cảnh : Nhà Hán tỏ ra bất lực trước những cuộc nổi dậy của nhân dân Giao Châu, nhất là những quận ở xa như Tượng Lâm...