Nhận xét gì về chính sách bóc lột của triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta?

Em có nhận xét gì về chính sách bóc lột của bọn đô hộ?

Lời giải

Chính sách bóc lột của bọn đô hộ vô cùng tham lam, tàn bạo bằng các loại thuế và cống nạp. Cống nạp thể hiện ở hai khía cạnh: vơ vét cùng kiệt các sản vật quý hiếm và những người thợ giỏi.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”