Nhìn hình H45.1, hãy nêu tên các cây cải trồng và cho biết bộ phận nào của chúng được sử dụng?

Nhìn hình H45.1, hãy nêu tên các cây cải trồng và cho biết bộ phận nào của chúng được sử dụng?

Lời giải

- 2. Súp lơ: sử dụng hoa.

- 3. Cải bắp: sử dụng lá.

- 4. Su hào: sử dụng thân, lá.