Nhìn lại sơ đồ phát triển, cho biết ba giai đoạn đó là gì?

Nhìn lại sơ đồ phát triển, cho biết ba giai đoạn đó là gì?

Lời giải

+ Giai đoạn 1: Xuất hiện thực vật ở nước.

+ Giai đoạn 2: Các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện.

+ Giai đoạn 3: Sự xuất hiện và chiếm ưu thế của hạt kín.