Nhìn vào bảng trên chỉ ra những điểm khác nhau và giống nhau giữa hạt đỗ đen và hạt ngô.

Đề bài

Nhìn vào bảng trên chỉ ra những điểm khác nhau và giống nhau giữa hạt đỗ đen và hạt ngô.

Lời giải

- Giống:

+ Đều được bao bọc bởi lớp vỏ

+ Phôi đều gồm: Lá mầm, thân mầm, chồi mầm, rễ mầm

- Khác nhau:

+ Phôi của hạt ngô có 1 lá mầm.

+ Phôi của hạt đỗ có 2 lá mầm.

+ Chất dinh dưỡng ở hạt đỗ nằm trong lá mầm, còn ở hạt ngô nằm trong nội nhũ.