Những bộ phận nào của hoa có chức năng sinh sản chủ yếu? Vì sao? Những bộ phận nào bao bọc lấy nhị và nhụy, chúng có chức năng gì?

- Những bộ phận nào của hoa có chức năng sinh sản chủ yếu? Vì sao?- Những bộ phận nào bao bọc lấy nhị và nhụy, chúng có chức năng gì?

Lời giải

- Những bộ phận có chức năng sinh sản chủ yếu là nhị và nhụy vì chúng chứa hạt phấn và noãn.

- Những bộ phận bao bọc nhị và nhụy có chức năng thu hút côn trùng, bảo vệ nhị và nhụy.