Những công trình văn hóa tiêu biểu của thời Văn Lang - Âu Lạc.

Những công trình văn hóa tiêu biểu của thời Văn Lang - Âu Lạc.

Lời giải

- Hiện vật tiêu biểu cho văn minh Văn Lang - Âu Lạc là Trống đồng.

- Công trình tiêu biểu cho văn minh Văn Lang - Âu Lạc là thành Cổ Loa.

- Truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ nói lên cội nguồn của dân tộc.

- Truyền thuyết Sơn Tinh -Thủy Tinh nói lên việc chống lũ lụt, bảo vệ mùa màng của dân tộc.

- Truyện thánh Gióng nói lên truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.