Những điểm mới về công cụ sản xuất của thời Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long là gì?

Những điểm mới về công cụ sản xuất của thời Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long là gì?

Lời giải

- Họ đã biết mài đá, dùng nhiều loại đá khác nhau để làm công cụ các loại như rìu, bôn, chày.

- Dùng tre, gỗ, xương, sừng làm công cụ và đồ dùng cần thiết.

- Biết làm đồ gốm.