Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây? Cho ví dụ.

Trao đổi thảo luận:Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây? Cho ví dụ.

Lời giải

- Các yếu tố bên ngoài như thời tiết, khí hậu, các loại đất khác nhau, … có ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây.

- VD Cây trồng trên đất vùng đồi trọc thường cây rất khó hút nước và muối khoáng làm cho năng suất cây trồng thấp, nhưng cùng cây đó mà trồng trên đất phù sa, cây hút nước và muối khoáng dễ dàng thì năng suất lại tăng lên.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”