Những lí do ra đời của nhà nước thời Hùng Vương là gì?

Những lí do ra đời Nhà nước thời Hùng Vương là gì?

Lời giải

Những lí do ra đời Nhà nước thời Hùng Vương:

- Hình thành những bộ lạc mới, gần gũi nhau về tiếng nói và phương thức hoạt động kinh tế. Sản xuất phát triển.

- Do nhu cầu sản xuất, chống lụt lội, bảo vệ mùa màng.

- Xã hội có sự phân chia giàu, nghèo.

- Mở rộng giao lưu và tự vệ.