Những nét mới về văn hoá nước ta trong các thế kỉ I - VI là gì?

Những nét mới về văn hóa nước ta trong các thế kỉ I - VI là gì?

Lời giải

Trong các thế kỉ I - VI, văn hóa nước ta có những nét mới:

- Các trường dạy chữ Hán được mở tại các quận.

- Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo và những luật lệ, phong tục của người Hán được du nhập vào nước ta.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”