Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì?

Đề bài

Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì?

Lời giải

* Những việc làm của Khúc Hạo:

- Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận xã.

- Xem xét và định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch của thời Bắc thuộc.

- Lập lại sổ hộ khẩu,…

* Mục đích:

- Gạt bỏ sự ảnh hưởng của chế độ đô hộ phương Bắc, xây dựng một cuộc sống mới, đất nước hoàn toàn tự chủ.

- Đất nước của người Việt do người Việt tự cai quản, tự quyết định tương lai của mình.

⟹ Nền đô hộ của thế lực phong kiến phương Bắc đối với nước ta đã chấm dứt, mở đầu giai đoạn chuyển tiếp sang thời kì độc lập hoàn toàn.