Nước ta thời thuộc Đường có gì thay đổi ?

Nước ta thời thuộc Đường có gì thay đổi?

Lời giải

Nước ta thời thuộc Đường có nhiều thay đổi:

- Nhà Đường chia lại đơn vị hành chính, đổi tên Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ.

- Siết chặt bộ máy cai trị đến cấp huyện.

- Sửa sang các đường giao thông, xây thành, tăng quân, để nhanh chóng đàn áp những cuộc đấu tranh của nhân dân.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”