Ở các nước phương Đông, nhà vua có những quyền hành gì?

Ở các nước phương Đông, nhà vua có những quyền hành gì?

Lời giải

- Ở các nước phương Đông, vua nắm mọi quyền hành, từ việc đặt ra luật pháp, chỉ huy quân đội, đến việc xét xử những người có tội.

- Vua được coi là đại diện thần thánh ở trần gian, theo chế độ cha truyền con nối.