Ở nước ta, dầu mỏ được khai thác chủ yếu ở đâu ?

Ở nước ta, dầu mỏ được khai thác chủ yếu ở đâu ?

Lời giải

Ở nước ta, dầu mỏ được khai thác chủ yếu ở Biển Đông