Ở nước ta, dầu mỏ được khai thác chủ yếu ở đâu ?

Ở nước ta, dầu mỏ được khai thác chủ yếu ở đâu ?

Lời giải

Ở nước ta, dầu mỏ được khai thác chủ yếu ở Biển Đông


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”