Ở phích cắm và dây điện, bộ phận nào dẫn điện, bộ phận nào cách điện ?

Ở phích cắm và dây điện, bộ phận nào dẫn điện, bộ phận nào cách điện ?

Lời giải

Phích cắm điện là bộ phận cách điện, sợi dây điện là bộ phận dẫn điện.