Ôn tập chương 1: Khối đa diện

Bài Tập và lời giải

Bài 1.18 trang 19 SBT hình học 12

Nêu hai tính chất đặc trưng của hình đa diện.

Xem lời giải

Bài 1.19 trang 19 SBT hình học 12

Tìm trong thực tế một ví dụ về một hình đa diện.

Xem lời giải

Bài 1.20 trang 19 SBT hình học 12

Tìm một ví dụ một hình tạo bởi các hình đa giác nhưng không phải là hình đa diện.

Xem lời giải

Bài 1.21 trang 19 SBT hình học 12

Thế nào là hai đa diện bằng nhau. Tìm một ví dụ về hai đa diện bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 1.22 trang 19 SBT hình học 12

Thế nào là một hình đa diện lồi. Tìm một ví dụ về một hình đa diện không lồi.

Xem lời giải

Bài 1.23 trang 19 SBT hình học 12

Thế nào là một hình đa diện đều. Kể tên các loại hình đa diện đều.

Xem lời giải

Bài 1.24 trang 19 SBT hình học 12

Viết công thức tính thể tích hình lăng trụ, hình chóp.

Xem lời giải

Bài 1.25 trang 19 SBT hình học 12

Cho hình lăng trụ đứng \(ABC.A’B’C’\) có đáy là tam giác vuông ở \(B\), \(AB = BC = AA’\). Hãy chia lăng trụ đó thành ba tứ diện bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 1.26 trang 19 SBT hình học 12

Cho hình hộp \(ABCD.A’B’C’D’\). Tính \(\dfrac{{{V_{ACB'D'}}}}{{{V_{ABCD.A'B'C'D'}}}}\)

Xem lời giải

Bài 1.27 trang 20 SBT hình học 12

Cho khối chóp \(S.ABC\) có thể tích bằng \(V\). Gọi \(B’\) và \(C’\) lần lượt là trung điểm của \(SB\) và \(SC\), \(A’\) nằm trên \(SA\) sao cho  \(\overrightarrow {SA}  = 3\overrightarrow {SA'} \). Tính thể tích khối chóp \(S.A’B’C’\) theo \(V\).

Xem lời giải