Ôn tập Chương I - May mặc trong gia đình

Bài Tập và lời giải

Bài ôn tập Chương I trang 32 SGK Công nghệ 6
Chương I - "May mặc trong gia đình" gồm có 7 bài (3 bài lí thuyết và 4 bài thực hành). Thông qua các bài học này, các em cần lưu ý các trọng tâm kiến thức và kĩ năng sau :

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”