Phần 2. Tự luận - trang 51, 52

Bài Tập và lời giải

Giải câu 2 mục 2 trang 51 SBT địa 6

Đề bài

a) Dựa vào số ghi tỉ lệ của các tờ bản đồ sau đây: 1: 200.000 và 1: 6.000.000, cho biết 5cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa.

b) Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng là 105km Trên một bản đồ Việt Nam, khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 15cm Vậy bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu?

Xem lời giải

Giải câu 3 trang 52 SBT địa 6
Hãy mô tả vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả của nó?

Xem lời giải

Giải câu 4 trang 52 SBT địa 6

Đề bài

Căn cứ vào hình dưới đây và kiến thức đã học:

Em hãy mô tả quỹ đạo chuyển động, thời gian chuyển động hết một vòng, hướng chuyển động và đặc điểm của trục Trái Đất khi chuyển động quanh Mặt Trời.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”