Qua 4 câu thơ bà Trưng Trắc đọc lời thề, em hãy cho biết mục tiêu của cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng

Đề bài

Qua 4 câu thơ dưới đây, em hãy cho biết mục tiêu của cuộc khởi nghĩa.

“Một xin rửa sạch nước thù,

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng,

Ba kẻo oan ức lòng chồng,

Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này.”

(Thiên Nam ngữ lục, áng sử ca dân gian thế kỉ XVII)

Lời giải

Qua 4 câu thơ Thiên Nam ngữ lục cho thấy mục tiêu của cuộc khởi nghĩa là:

- Đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi (rửa sạch nước thù).

- Khôi phục nền độc lập dân tộc (đem lại nghiệp xưa họ Hùng).

- Trả thù nhà (chồng là Thi Sách bị giết hại).


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”