Qua các hình 36, 37, 38, em nhận thấy nghề nào được phát triển thời bấy giờ?

Qua các hình 36, 37, 38, em nhận thấy nghề nào được phát triển thời bấy giờ.

Lời giải

Qua các hình 36, 37, 38, nhận thấy nghề được phát triển thời bấy giờ là nghề luyện kim.