Qua các hình ảnh 65, 66, 67, em có nhận xét gì về những hình ảnh khác nhau của nước Mĩ?

Qua các hình 65, 66, 67, em có nhận xét gì về những hình ảnh khác nhau của nước Mĩ?

Lời giải

- Hình 67 “Nhà ở của người lao động Mĩ trong những năm 20”: cho thấy sự nghèo khổ của những người lao động Mĩ. Phải sinh sống trong những căn nhà ổ chuột chật hẹp, lụp xụp, tạm bợ.

- Qua 3 bức hình 65, 66, 67 cho ta thấy nền kinh tế Mĩ có sự phát triển phồn vinh. Tuy nhiên, cùng với đó là sự phân hóa giàu nghèo sâu sắc, nhân dân lao động Mĩ không hề được hưởng những thành tựu đó. Đây là kết quả phát triển tất yếu của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.