Qua các hình ở bài 11, em hãy trình bày người dân Văn Lang xới đất để gieo, cấy bằng công cụ gì?

Qua các hình ở bài 11, em hãy trình bày người dân Văn Lang xới đất để gieo, cấy bằng công cụ gì?

Lời giải

Qua các hình của bài 11, ta thấy người dân Văn Lang xới đất để gieo, cấy bằng công cụ lưỡi cày đồng, lưỡi liềm đồng,…


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”