Qua câu nói của Bà Triệu, em hiểu Bà Triệu là người như thế nào?

“Có người khuyên bà lấy chồng, bà khảng khái đáp: “Tôi muốn cưỡi con gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!”.Qua câu nói này, em hiểu Bà Triệu là người như thế nào?

Lời giải

Qua câu nói trên có thể thấy:

- Bà Triệu là người khảng khái, giàu lòng yêu nước, có chí lớn.

- Câu nói của bà thể hiện ý chí, nguyện vọng thiết tha của bà là “đánh đuổi quân Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ”.

- Bà là tiêu biểu cho ý chí bất khuất của người phụ nữ Việt và dân tộc Việt, kiên quyết đấu tranh chống ách đô hộ giành lại độc lập cho dân tộc.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”