Qua hai điều luật trên, theo em, người cày thuê ruộng phải làm việc như thế nào ?

Qua 2 điều luật sau đây, theo em, người cày thuê ruộng phải làm việc như thế nào?

Điều 42: Dân tự do thuê ruộng cày, nếu ruộng không có thóc thì người này bị coi là chưa hết sức chăm bón, phải lấy người bên cạnh làm tiêu chuẩn để nộp thóc cho chủ ruộng.

Điều 43: Nếu không cày cấy mà bỏ ruộng hoang thì người này phải căn cứ theo người bên cạnh để nộp thócb cho chủ ruộng và còn phải cày bừa ruộng đã bỏ hoang cho bằng phẳng rồi trả lại cho chủ ruộng.

Lời giải

Qua hai điều luật: điều 42, 43 trong bộ Luật Ham-mu-ra-bi cho thấy:

- Nhà nước rất quan tâm phát triển nông nghiệp.

- Người cày thuê ruộng phải làm việc hết sức vất vả.

- Ruộng đất giao cho nông dân đảm bảo người dân phải tích cực cày cấy, không được bỏ hoang và hết sức chăm bón.