Quan sát 3 hình trên. Tìm điểm giống nhau cơ bản trong cấu tạo của rễ, thân, lá. Xem lại 3 hình một lần nữa, hãy nhận xét hình dạng tế bào thực vật.

Quan sát 3 hình trên. Tìm điểm giống nhau cơ bản trong cấu tạo của rễ, thân, lá.Xem lại 3 hình một lần nữa, hãy nhận xét hình dạng tế bào thực vật.

Lời giải

- Rễ, thân, lá của thực vật đều được cấu tạo bởi các tế bào.

- Tế bào thực vật có thể có hình thoi, hộp, nhiều cạnh, sao…