Quan sát các hình 62 và 63 SGK, nhận xét sự thay đổi của ngấn nước biển ở ven bờ.

Quan sát các hình 62 và 63 SGK, nhận xét sự thay đổi của ngấn nước biển ở ven bờ.

Lời giải

- Hình 62 SGK: thủy triều xuống, ngấn nước biển ở ngoài xa bờ, phía ngoài mô đất.

- Hình 63 SGK: thủy triều lên, ngấn nước biển vào sâu trong bờ, làm ngập cả mô đất.

⟹ Sự thay đổi mức ngấn nước biển này thể hiện hiện tượng thuỷ triều thay đổi lên xuống.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”