Quan sát H.15 để thấy được cấu tạo chung và cấu tạo chi tiết của thân non. Điền vào bảng dưới đây.

- Quan sát H.15 để thấy được cấu tạo chung và cấu tạo chi tiết của thân non.- Điền vào bảng dưới đây: 

Các bộ phận của thân non

Cấu tạo từng bộ phận

Chức năng của từng bộ phận

Vỏ: Biểu bì

Thịt vỏ

Gồm 1 lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau

 

Gồm nhiều tế bào lớn hơn

 

Một số tế bào chứa lục lạp

 

Trụ giữa: Một vòng bó mạch

Ruột

Mạch rây: Gồm những tế bào sống

 

Mạch gỗ: Gồm những tế bào có vách dày hóa gôc, không có chất tế bào

Gồm những tế bào có vách mỏng

 

Lời giải

Các bộ phận của thân non

Cấu tạo từng bộ phận

Chức năng của từng bộ phận

Vỏ: Biểu bì

Thịt vỏ

Gồm 1 lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau

Cho ánh sáng đi qua, bảo vệ thân

Gồm nhiều tế bào lớn hơn

Một số tế bào chứa lục lạp

Dự trữ

Quang hợp

Trụ giữa: Một vòng bó mạch

Ruột

Mạch rây: Gồm những tế bào sống

Vận chuyển chất trong cây

Mạch gỗ: Gồm những tế bào có vách dày hóa gôc, không có chất tế bào

Gồm những tế bào có vách mỏng

Dự trữ chất.