Quan sát H19.2 hoặc các lá đã mang đến lớp: Nhận xét hình dạng, kích thước, màu sắc của phiến lá, diện tích bề mặt của phiến lá so với cuống...

Đề bài

Quan sát H19.2  hoặc các lá đã mang đến lớp

- Nhận xét hình dạng, kích thước, màu sắc của phiến lá, diện tích bề mặt của phiến lá so với cuống.

- Tìm điểm giống nhau của phần phiến các loại lá.

- Những điểm giống nhau đó có tác dụng gì đối với việc thu nhận ánh sáng của các loại lá?

Lời giải

- Hình dạng lá rất đa dạng, màu sắc của phiến lá chủ yếu là màu xanh, diện tích bề mặt của phiến lá lớn hơn rất nhiều so với cuống lá.

- Lá hình bản dẹt, có diện tích bề mặt lớn, màu xanh.

- Giúp lá thu nhận được nhiều ánh sáng phục vụ cho việc quang hợp tạo ra các chất hữu cơ.