Quan sát H.46.1, hãy cho biết vai trò của thực vật đối với điều hòa lượng khí cacbonic và oxi trong không khí?

Quan sát H.46.1, hãy cho biết vai trò của thực vật đối với điều hòa lượng khí cacbonic và oxi trong không khí?

Lời giải

Thực vật có vai trò điều hòa lượng khí oxi và khí cacbonic trong không khí. 

Thực vật thông qua quá trình quang hợp lấy khí cacbonic và tạo ra oxi giúp bảo vệ môi trường và cân bằng khí quyển.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”