Quan sát H50.2, điền vào các chỗ trống trong các đoạn câu sau đây bằng các từ thích hợp cho trước: vi khuẩn, muối khoáng và chất hữu cơ.

Quan sát H50.2, điền vào các chỗ trống trong các đoạn câu sau đây bằng các từ thích hợp cho trước: vi khuẩn, muối khoáng và chất hữu cơ.Xác động thực vật chết rơi xuống đất được……… ở trong đất biến đổi thành các……… các chất này được cây sử dụng để  chế tạo thành…… nuôi sống cơ thể.

Lời giải

Xác động thực vật chết rơi xuống đất được vi khuẩn ở trong đất biến đổi thành các muối khoáng các chất này được cây sử dụng để  chế tạo thành chất hữu cơ nuôi sống cơ thể.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”