Quan sát H.7.5 hãy nhận xét: Cấu tạo hình dạng các tế bào của cùng một loại mô, các loại mô khác nhau? Từ đó rút ra kết luận : Mô là gì?

Quan sát H.7.5 hãy nhận xét:- Cấu tạo hình dạng các tế bào của cùng một loại mô, các loại mô khác nhau?- Từ đó rút ra kết luận : Mô là gì?

Lời giải

- Các tế bào của cùng một mô có hình dạng và kích thước giống nhau, các loại mô khác nhau thì hình dạng tế bào cũng khác nhau.

- Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.