Quan sát H.8.1 và cho biết: Tế bào lớn lên như thế nào? Nhờ đâu mà tế bào lớn lên được?

Quan sát H.8.1 và cho biếtTế bào lớn lên như thế nào?Nhờ đâu mà tế bào lớn lên được?

Lời giải

- Tế bào lớn lên: Tăng dần kích thước

- Chúng lớn lên nhờ các quá trình trao đổi chất.