Quan sát hình 1, cho biết: Đường Xích đạo đi ngang qua phần lãnh thổ nào của châu Phi?

Quan sát hình 1, cho biết: Đường Xích đạo đi ngang qua phần lãnh thổ nào của châu Phi?

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI Đường Xích đạo đi ngang qua giữa phần lãnh thổ của châu Phi