Quan sát hình 1, cho biết tên các châu lục và đại dương trên Trái Đất.

Tên các châu lục và đại dương trên Trái Đất là...

Lời giải

Quan sát hình 1, cho biết tên các châu lục và đại dương trên Trái Đất.


GỢI Ý LÀM BÀI

Tên các châu lục và đại dương trên Trái Đất là:

- Châu Á

- Châu Âu

- Châu Đại Dương

- Châu Mĩ

- Châu Phi

- Châu Nam Cực