Quan sát hình 1, em hãy: Đọc tên các cao nguyên và bồn địa ở châu Phi.

Quan sát hình 1, em hãy: Đọc tên các cao nguyên và bồn địa ở châu Phi.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI Tên các cao nguyên và bồn địa ở châu Phi:- Cao nguyên: Ê-ti-ô-pi, Đông Phi- Bồn địa: Nin Thượng, Côn-gô, Ca-la-ha-ri