Quan sát hình 1, em hãy: Tìm và đọc tên các sông lớn của châu Phi.

Quan sát hình 1, em hãy: Tìm và đọc tên các sông lớn của châu Phi.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀITên các sông lớn của châu Phi: Nin, Ni-giê, Côn-gô, Dăm-be-di