Quan sát hình 1, hãy: Cho biết biển bao bọc phía nào phần đất liền của nước ta. Tên biển là gì ?

Quan sát hình 1, hãy: Cho biết biển bao bọc phía nào phần đất liền của nước ta. Tên biển là gì ?


Lời giải


GỢI Ý LÀM BÀI

Biển bao bọc phần đất liền của nước ta phía Đông.

Biển tên là Biển Đông


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”