Quan sát hình 1, hãy: Nêu tên những nước giáp phần đất liền của nước ta.

Những nước giáp phần đất liền của nước ta là...

Lời giải

Quan sát hình 1, hãy: Nêu tên những nước giáp phần đất liền của nước ta.

GỢI Ý LÀM BÀI

Những nước giáp phần đất liền của nước ta là:

- Phía Bắc: Trung Quốc

- Phía Tây: Lào, Cam-pu-chia