Quan sát hình 1 và 2, theo em, đó là những loại tư liệu nào?

Quan sát hình 1 và 2, theo em, đó là những loại tư liệu nào?

Lời giải

- Hình 1: Lớp học là tư liệu truyền miệng.

- Hình 2: Bia Tiến sĩ là tư liệu hiện vật.