Quan sát hình 31, hãy chỉ và đọc tên từng bộ phận của núi lửa.

Đề bài

Quan sát hình 31, hãy chỉ và đọc tên từng bộ phận của núi lửa.

Lời giải

- Quan sát hình 31 có thể thấy rõ cấu tạo núi lửa, gồm:

+ Lò măc ma ở trong lòng đất.

+ Ống dẫn.

+ Miệng núi lửa (miệng chính).

+ Miệng phụ.

+ Dung nham.

+ Khói bụi ở trên cao.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”