Quan sát hình ảnh đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, em có nhận xét gì ?

Quan sát hình ảnh đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, em có nhận xét...

Lời giải

Quan sát hình ảnh đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, em có nhận xét gì ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Quan sát hình ảnh đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, em có nhận xét:

Quân dân ta dốc toàn tâm, toàn sức để phục vụ chiến tranh, hậu phương hết lòng, không quản khó khăn để giúp đỡ miền nam chiến đấu