Quan sát hình bên: Cho biết số dân từng năm của nước ta.

Số dân từng năm của nước ta là

Lời giải

Quan sát hình bên: Cho biết số dân từng năm của nước ta.

GỢI Ý LÀM BÀI

Số dân từng năm của nước ta là:

+ Năm 1979 : 52,7 triệu người

+ Năm 1989 : 64, 4 triệu người.

+ Năm 1999 : 76, 3 triệu người.