Quan sát hình bên: Nêu nhận xét về sự tăng dân số của nước ta.

Nhận xét về sự gia tăng dân số ở nước ta...

Lời giải

Quan sát hình bên: Nêu nhận xét về sự tăng dân số của nước ta.

GỢI Ý LÀM BÀI

Từ năm 1979 - 1989 dân số nước ta tăng : 11, 7 triệu người

Từ năm 1989 - 1999 dân số nước ta tăng: 11,9 triệu người

Nhận xét về sự gia tăng dân số ở nước ta: Dân số nước ta tăng nhanh, bình quân mỗi năm tăng thêm hơn một triệu người.