Quan sát kĩ H42.1: Căn cứ vào các đặc điểm của lá, rễ, hoa mà em biết có thể nhận biết được từ hình vẽ, hãy phân biệt cây 2 lá mầm và cây 1 lá mầm theo mẫu sau.

Quan sát kĩ H42.1Căn cứ vào các đặc điểm của lá, rễ, hoa mà em biết có thể nhận biết được từ hình vẽ, hãy phân biệt cây 2 lá mầm và cây 1 lá mầm theo mẫu sau:

Đặc điểm

Cây Hai lá mầm

Cây một lá mầm

Kiểu rễ

 

 

Kiểu gân lá

 

 

Số cánh hoa

 

 

Lời giải

Đặc điểm

Cây Hai lá mầm

Cây Một lá mầm

Kiểu rễ

Rễ cọc

Rễ chùm

Kiểu gân lá

Hình mạng

Song song, hình cung

Số cánh hoa

5 cánh hoặc 4 cánh (hoa mẫu đơn)  

6 cánh hoặc 3 cánh (cây rau mác) 

Đặc điểm của phôi

Trong phôi có 2 lá mầm

Trong phôi có 1 lá mầm