Quan sát mẫu đất ở hình 6 SGK, nhận xét về màu sắc và độ dày của các tầng đất khác nhau.

Quan sát mẫu đất ở hình 6 SGK, nhận xét về màu sắc và độ dày của các tầng đất khác nhau.

Lời giải

Mẫu đất ở hình 66 SGK cho thấy các tầng đất ở đây khác nhau rõ rệt về màu sắc và độ dày của chúng.

-    Tầng A là tầng chứa mùn, có màu nâu đen.

-    Tầng B là tầng tích tụ vật chất, có màu vàng.

-    Tầng c là tầng đá mẹ có màu nâu.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”